Friday, January 18, 2019

Аналiз Дыстанцыi Д1 3га этапа BNTUOPEN1819

Ніжэй прыведзены аналіз некаторых перагонаў дыстанцыі Д1 мінулага этапа BNTUOPEN1819.

Варта адзначыць, што аналіз праводзіўся для ідэальных умоў пры адсутнасці снегу, каторы мог істотна паўплываць на выбар варыянта ў нашым выпадку.Tuesday, January 8, 2019Тэхнічная інфармацыя на трэці старт BNTUOPEN1819
13 студзеня 2019 года, “Акадэмія навук”

Праграма

10:00 – Адкрыццё рэгістрацыі ў цэнтры спаборніцтваў
11:00 – Пачатак старта
13:00 – Закрыццё старта
14:00 – Закрыццё фініша

Заяўка

Заяўка ажыцяўляецца праз Google-форму на інфармацыйнай старонке спаборніцтваў http://obntuopen.blogspot.com.by, а таксама праз электронны ліст на скрыню bntuopen@gmail.com

Заяўка на этап зачыняецца 10 студзеня 2019 года (чацвер) у 23:59

Мапа і мясцовасць

"Акадэмія навук" - маштаб 1:4000, сячэнне 2 метры.
Аўтар: Арцём Логінаў
Мапа падрыхтавана ў 2018-2019 гадах.
Мапа герметызавана.

Тэрыторыя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, першай Гарадской клінічнай бальніцы, Студэнцкага гарадка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і гарадская забудова каля іх.

Небяспечныя месцы: Праспект Незалежнасці, Вуліца Багдана Хмяльніцкага з малаінтэнсіўным аўтамабільным рухам, шматлікія брамкі і праходы з магчымым сустрэчным ходам, слізкія заснежаныя пляцоўкі.

Увага! Праспект Незалежнасці пераадольваць выключна праз падземныя пешаходныя пераходы!

Дыстанцыі

Дыстанцыя
Даўжыня*
Каэфіцыент дыстанцыі
Д1
5000 м
100
Д2
4000 м
80
Д3
3000 м
70
Д4
2000 м
50

*прапанаваныя параметры дыстанцый могуць нязначна змяніцца

Планіроўка: Валерый Марчук
Інспекцыя: Арцём Логінаў

Легенды

Легенды ўдрукованы ў мапу. Таксама будзе магчымасць атрымаць асобную легенду пры регістрацыі.

Адзнака

На спаборніцтвах будзе выкарыстана электронная адзнака SPORTident Air+. Дапускаецца ўдзел са сваімі чыпамі, нумары якіх неабходна ўказаць пры заяўцы. Арганізатары прапаноўваюць выкарыстоўваць чыпы SPORTident ActiveCard (SIAC), якія можна ўзяць у арэнду. Кошт арэнды 1.5 BYN для дарослых, 0.5 BYN для удзельнікаў маладзейшых за 18 і старэйшых за 60 гадоў.

Форма адзення

Пажадана закрытая форма адзення і шыпаваны абутак. Зважайце на надвор'е і апранайцеся адпаведна!

Парадак старту

Старт адкрыты. Удзельнік сам абірае любую даступную на дадзены момант хвіліну падчас працэдуры рэгістрацыі. Старт адкрыты 2 гадзіны.

Размяшчэнне

Пераапрануцца і пакінуць рэчы можна будзе ў спартыўным комплексе БНТУ (вул. Багдана Хмяльніцкага, 9). Туалет у будынку спартыўнага комплекса.

Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127

Праезд

На грамадскім транспарце:
Да станцыі метро "Акадэмія навук" затым да старту пешшу 270 метраў.


Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127

Паркоўка

Самастойна. Мы раім выкарыстоўвацть паркоўкі ўздоўж вуліц Дарашэвіча і Б. Хмяльніцкага.

Калі ласка, выкарыстоўвайце грамадскі транспарт. Беражыце навакольнае асяроддзе!


Monday, December 17, 2018

Techničnaja infarmacyja na načny start BNTUOPEN1819 22 sniežnia 2018 hoda, “Kampus BNTU”


Prahrama

18:00 – Adkryccio rehistracyi na miescy starta
19:00 – Mas-start
20:30 – Zakryccio finiša

Zajaŭka

Zajaŭka ažyciaŭliajecca praz Google-formu na infarmacyjnaj staronkie spabornictvaŭ http://obntuopen.blogspot.com.by, a taksama praz eliektronny list na skryniu bntuopen@gmail.com

Zajaŭka na etap začyniajecca 20 sniežnia 2018 hoda (čacvier) u 23:59
                  
Mapa i miascovasć

"Kampus BNTU" - maštab 1:4000, siačennie 2 mietry.
Aŭtar: Arciom Lohinaŭ
Mapa padrychtavana ŭ 2016 hodzie, karekciroŭka sniežań 2018
Mapa hiermietyzavana. ISSOM 2007

Studencki haradok Bielaruskaha nacyjanaĺnaha techničnaha ŭniviersiteta i haradskaja zabudova ŭ rajonie kinateatra "Kastryčnik".

Niebiaspiečnyja miescy: Vulica Bahdana Chmiaĺnickaha z malaintensiŭnym aŭtamabiĺnym rucham, šmatlikija bramki i prachody z mahčymym sustrečnym chodam, studenty ŭniviersiteta, slizkija zasniežanyja pliacoŭki.

Uvaha! Niekatoryja bramki i prachody, adznačanyja na karcie jak mahčymyja dlia ruchu spartoŭcaŭ, mohuć być prykrytyja, alie nie začynienyja na zamok!

Dystancyi

Dystancyja
Daŭžynia*
M
5000 м
Ž
4000 м

*prapanavanyja paramietry dystancyj mohuć niaznačna zmianicca

Planiroŭka: Valieryj Marčuk
Inspiekcyja: Arciom Lohinaŭ

Liehiendy

Liehiendy ŭdrukovany ŭ mapu.

Adznaka

Na spabornictvach budzie vykarystana eliektronnaja adznaka SPORTident Air+. Dapuskajecca ŭdziel sa svaimi čypami, numary jakich nieabchodna ŭkazać pry zajaŭcy. Arhanizatary prapanoŭvajuć vykarystoŭvać čypy SPORTident ActiveCard (SIAC), jakija možna ŭziać u arendu. Košt arendy 1.5 BYN dlia daroslych, 0.5 BYN dlia udzieĺnikaŭ maladziejšych za 18 i starejšych za 60 hadoŭ.

Forma adziennia

Pažadana zakrytaja forma adziennia i šypavany abutak. Zvažajcie na nadvorje i apranajciesia adpaviedna! Nie zabyvajcie lichtaryki!

Paradak startu

Masavy start. Kantroĺny čas paŭtary hadziny.

Razmiaščennie

Pieraapranucca i pakinuć rečy možna budzie ŭ spartyŭnym komplieksie BNTU (vul. Bahdana Chmiaĺnickaha, 9). Tualiet u budynku spartyŭnaha komplieksa.
 D:\Orienteering\Competition\BNTUOPEN\bntuopen1819\N\BONL.jpg
Kaardynaty GPS centra spabornictvaŭ: 53.923285, 27.595127

Prajezd

Na hramadskim transparcie:
Da stancyi mietro "Akademija navuk" zatym da startu pieššu 270 mietraŭ.


Kaardynaty GPS centra spabornictvaŭ: 53.923285, 27.595127

Parkoŭka

Samastojna. My raim vykarystoŭvact́ parkoŭki uzdoŭž vulic Daraševiča i B. Chmiaĺnickaha.

Kali laska, vykarystoŭvajcie hramadski transpart. Bieražycie navakoĺnaje asiaroddzie!