Tuesday, January 8, 2019Тэхнічная інфармацыя на трэці старт BNTUOPEN1819
13 студзеня 2019 года, “Акадэмія навук”

Праграма

10:00 – Адкрыццё рэгістрацыі ў цэнтры спаборніцтваў
11:00 – Пачатак старта
13:00 – Закрыццё старта
14:00 – Закрыццё фініша

Заяўка

Заяўка ажыцяўляецца праз Google-форму на інфармацыйнай старонке спаборніцтваў http://obntuopen.blogspot.com.by, а таксама праз электронны ліст на скрыню bntuopen@gmail.com

Заяўка на этап зачыняецца 10 студзеня 2019 года (чацвер) у 23:59

Мапа і мясцовасць

"Акадэмія навук" - маштаб 1:4000, сячэнне 2 метры.
Аўтар: Арцём Логінаў
Мапа падрыхтавана ў 2018-2019 гадах.
Мапа герметызавана.

Тэрыторыя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, першай Гарадской клінічнай бальніцы, Студэнцкага гарадка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і гарадская забудова каля іх.

Небяспечныя месцы: Праспект Незалежнасці, Вуліца Багдана Хмяльніцкага з малаінтэнсіўным аўтамабільным рухам, шматлікія брамкі і праходы з магчымым сустрэчным ходам, слізкія заснежаныя пляцоўкі.

Увага! Праспект Незалежнасці пераадольваць выключна праз падземныя пешаходныя пераходы!

Дыстанцыі

Дыстанцыя
Даўжыня*
Каэфіцыент дыстанцыі
Д1
5000 м
100
Д2
4000 м
80
Д3
3000 м
70
Д4
2000 м
50

*прапанаваныя параметры дыстанцый могуць нязначна змяніцца

Планіроўка: Валерый Марчук
Інспекцыя: Арцём Логінаў

Легенды

Легенды ўдрукованы ў мапу. Таксама будзе магчымасць атрымаць асобную легенду пры регістрацыі.

Адзнака

На спаборніцтвах будзе выкарыстана электронная адзнака SPORTident Air+. Дапускаецца ўдзел са сваімі чыпамі, нумары якіх неабходна ўказаць пры заяўцы. Арганізатары прапаноўваюць выкарыстоўваць чыпы SPORTident ActiveCard (SIAC), якія можна ўзяць у арэнду. Кошт арэнды 1.5 BYN для дарослых, 0.5 BYN для удзельнікаў маладзейшых за 18 і старэйшых за 60 гадоў.

Форма адзення

Пажадана закрытая форма адзення і шыпаваны абутак. Зважайце на надвор'е і апранайцеся адпаведна!

Парадак старту

Старт адкрыты. Удзельнік сам абірае любую даступную на дадзены момант хвіліну падчас працэдуры рэгістрацыі. Старт адкрыты 2 гадзіны.

Размяшчэнне

Пераапрануцца і пакінуць рэчы можна будзе ў спартыўным комплексе БНТУ (вул. Багдана Хмяльніцкага, 9). Туалет у будынку спартыўнага комплекса.

Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127

Праезд

На грамадскім транспарце:
Да станцыі метро "Акадэмія навук" затым да старту пешшу 270 метраў.


Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127

Паркоўка

Самастойна. Мы раім выкарыстоўвацть паркоўкі ўздоўж вуліц Дарашэвіча і Б. Хмяльніцкага.

Калі ласка, выкарыстоўвайце грамадскі транспарт. Беражыце навакольнае асяроддзе!


Monday, December 17, 2018

Techničnaja infarmacyja na načny start BNTUOPEN1819 22 sniežnia 2018 hoda, “Kampus BNTU”


Prahrama

18:00 – Adkryccio rehistracyi na miescy starta
19:00 – Mas-start
20:30 – Zakryccio finiša

Zajaŭka

Zajaŭka ažyciaŭliajecca praz Google-formu na infarmacyjnaj staronkie spabornictvaŭ http://obntuopen.blogspot.com.by, a taksama praz eliektronny list na skryniu bntuopen@gmail.com

Zajaŭka na etap začyniajecca 20 sniežnia 2018 hoda (čacvier) u 23:59
                  
Mapa i miascovasć

"Kampus BNTU" - maštab 1:4000, siačennie 2 mietry.
Aŭtar: Arciom Lohinaŭ
Mapa padrychtavana ŭ 2016 hodzie, karekciroŭka sniežań 2018
Mapa hiermietyzavana. ISSOM 2007

Studencki haradok Bielaruskaha nacyjanaĺnaha techničnaha ŭniviersiteta i haradskaja zabudova ŭ rajonie kinateatra "Kastryčnik".

Niebiaspiečnyja miescy: Vulica Bahdana Chmiaĺnickaha z malaintensiŭnym aŭtamabiĺnym rucham, šmatlikija bramki i prachody z mahčymym sustrečnym chodam, studenty ŭniviersiteta, slizkija zasniežanyja pliacoŭki.

Uvaha! Niekatoryja bramki i prachody, adznačanyja na karcie jak mahčymyja dlia ruchu spartoŭcaŭ, mohuć być prykrytyja, alie nie začynienyja na zamok!

Dystancyi

Dystancyja
Daŭžynia*
M
5000 м
Ž
4000 м

*prapanavanyja paramietry dystancyj mohuć niaznačna zmianicca

Planiroŭka: Valieryj Marčuk
Inspiekcyja: Arciom Lohinaŭ

Liehiendy

Liehiendy ŭdrukovany ŭ mapu.

Adznaka

Na spabornictvach budzie vykarystana eliektronnaja adznaka SPORTident Air+. Dapuskajecca ŭdziel sa svaimi čypami, numary jakich nieabchodna ŭkazać pry zajaŭcy. Arhanizatary prapanoŭvajuć vykarystoŭvać čypy SPORTident ActiveCard (SIAC), jakija možna ŭziać u arendu. Košt arendy 1.5 BYN dlia daroslych, 0.5 BYN dlia udzieĺnikaŭ maladziejšych za 18 i starejšych za 60 hadoŭ.

Forma adziennia

Pažadana zakrytaja forma adziennia i šypavany abutak. Zvažajcie na nadvorje i apranajciesia adpaviedna! Nie zabyvajcie lichtaryki!

Paradak startu

Masavy start. Kantroĺny čas paŭtary hadziny.

Razmiaščennie

Pieraapranucca i pakinuć rečy možna budzie ŭ spartyŭnym komplieksie BNTU (vul. Bahdana Chmiaĺnickaha, 9). Tualiet u budynku spartyŭnaha komplieksa.
 D:\Orienteering\Competition\BNTUOPEN\bntuopen1819\N\BONL.jpg
Kaardynaty GPS centra spabornictvaŭ: 53.923285, 27.595127

Prajezd

Na hramadskim transparcie:
Da stancyi mietro "Akademija navuk" zatym da startu pieššu 270 mietraŭ.


Kaardynaty GPS centra spabornictvaŭ: 53.923285, 27.595127

Parkoŭka

Samastojna. My raim vykarystoŭvact́ parkoŭki uzdoŭž vulic Daraševiča i B. Chmiaĺnickaha.

Kali laska, vykarystoŭvajcie hramadski transpart. Bieražycie navakoĺnaje asiaroddzie!

Тэхнічная інфармацыя на начны старт BNTUOPEN1819 22 снежня 2018 года, “Кампус БНТУ”Праграма

18:00 – Адкрыццё рэгістрацыі на месцы старта
19:00 – Мас-старт
20:30 – Закрыццё фініша


Заяўка

Заяўка ажыцяўляецца праз Google-форму на інфармацыйнай старонке спаборніцтваў http://obntuopen.blogspot.com.by, а таксама праз электронны ліст на скрыню bntuopen@gmail.com

Заяўка на этап зачыняецца 20 снежня 2018 года (чацвер) у 23:59
  
                
Мапа і мясцовасць

"Кампус БНТУ" - маштаб 1:4000, сячэнне 2 метры.
Аўтар: Арцём Логінаў
Мапа падрыхтавана ў 2016 годзе, карэкціроўка снежань 2018
Мапа герметызавана. ISSOM 2007

Студэнцкі гарадок Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і гарадская забудова ў раёне кінатэатра "Кастрычнік".

Небяспечныя месцы: Вуліца Багдана Хмяльніцкага з малаінтэнсіўным аўтамабільным рухам, шматлікія брамкі і праходы з магчымым сустрэчным ходам, студэнты ўніверсітэта, слізкія заснежаныя пляцоўкі.

Увага! Некаторыя брамкі і праходы, адзначаныя на карце як магчымыя для руху спартоўцаў, могуць быць прыкрытыя, але не зачыненыя на замок!


Дыстанцыі

Дыстанцыя
Даўжыня*
М
5000 м
Ж
4000 м

*прапанаваныя параметры дыстанцый могуць нязначна змяніцца

Планіроўка: Валерый Марчук
Інспекцыя: Арцём Логінаў

Легенды

Легенды ўдрукованы ў мапу.


Адзнака

На спаборніцтвах будзе выкарыстана электронная адзнака SPORTident Air+. Дапускаецца ўдзел са сваімі чыпамі, нумары якіх неабходна ўказаць пры заяўцы. Арганізатары прапаноўваюць выкарыстоўваць чыпы SPORTident ActiveCard (SIAC), якія можна ўзяць у арэнду. Кошт арэнды 1.5 BYN для дарослых, 0.5 BYN для удзельнікаў маладзейшых за 18 і старэйшых за 60 гадоў.

Форма адзення

Пажадана закрытая форма адзення і шыпаваны абутак. Зважайце на надвор'е і апранайцеся адпаведна! Не забывайце ліхтарыкі!

Парадак старту

Масавы старт. Кантрольны час паўтары гадзіны.


Размяшчэнне

Пераапрануцца і пакінуць рэчы можна будзе ў спартыўным комплексе БНТУ (вул. Багдана Хмяльніцкага, 9). Туалет у будынку спартыўнага комплекса.

Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127


Праезд

На грамадскім транспарце:
Да станцыі метро "Акадэмія навук" затым да старту пешшу 270 метраў.
 D:\Orienteering\Competition\BNTUOPEN\bntuopen1819\N\BON.jpg

Каардынаты GPS цэнтра спаборніцтваў: 53.923285, 27.595127


Паркоўка

Самастойна. Мы раім выкарыстоўвацть паркоўкі уздоўж вуліц Дарашэвіча і Б. Хмяльніцкага.

Калі ласка, выкарыстоўвайце грамадскі транспарт. Беражыце навакольнае асяроддзе!